Sedinte si Hotarari CL

Hotărâri Consiliul Local Jorăști 2019

2020

HCL nr. 1Aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar

Hotararea nr.2 privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor

Hotararea nr.3  aprobarea concesionării directe a unor terenuri ocupate abuziv aparținând domeniului public sau privat al UAT Comuna Jorăști

Hotararea nr.4 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Jorăști;

Hotararea nr.5 privind aprobarea planului anual de actiuni și lucrări de interes local pe anul 2020

Hotararea nr.6 privind modificarea și completarea H.C.L. NR.20/30.11.2005 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale SVSU Jorăști;

HCL nr.8 privind aprobarea stabilirii salariilor funcționarilor publici și al personalului contractual pe anul 2020

HCL nr.9 privind aprobarea achiziției directe și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare si transport deseuri municipale

HCL nr.10 privind atribuirea in folosinta gratuita a doua loturi de teren pentru construirea de locuințe conform Legii 15/2003

HCL nr.11 privind modificarea si completarea HCL nr.45 din 31.10.2019

HCL nr.12 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.13 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jorăști, judetul Galati pe anul 2020

HCL nr.14 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor si a taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului  ,,Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati,,

HCL nr.15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Reabilitare străzi in lungime de aproximativ 6 km in comuna Jorăști, județul Galați,,

HCL nr.16 privind aprobarea indiatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Înfiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Jorasti, satele Zărnesti, Jorasti si Lunca,,

HCL nr.17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Realizare sistem de canalizare si statie de epurare în comuna Jorasti, sat Lunca ,,

HCL nr.18 privind aprobarea organigramei si statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jorăști, județul Galați

HCL nr.19 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice si a Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2020

HCL nr.20 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Realizare sistem de canalizare  si statie de epurare in comuna Jorăști, satele Jorăști si Zarnesti, judetul Galati,,

HCL nr.21 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.22 privind utilizarea excedentului reportat din anul precedent pentru finanțarea sectiunii de ezvoltare  a bugetului pe anul 2020

HCL nr.23 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, judetul Galati pe anul 2020

HCL nr.24 privind însusirea Raportului anual, elaborat de Primarul Comunei Jorăști, privind starea economica, sociala și de mediu a Comunei

HCL nr.25 privind aprobarea programului de măsuri de gospodarire, infrumusetare si pastrare a ordinii si curateniei in Comuna Jorasti, judetul Galati

HCL nr.26 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale cod SMIS 126924,,

HCL nr.27 privind aprobarea completarii art.36 alin.(1) din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local Jorăști, aprobat prin H.C.L. nr.6 din 26.01.2017

HCL nr.28 privind aprobarea modificarii art.(3) din H.C.L. nr.58 din 16.12.2019 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HCL nr.29 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației de avizare a lucrărilor de interventii (D.A.L.I) privind investiția ,,Reabilitare dispensar in comuna Jorăsti,,

HCL nr.30 privind aprobarea rezilierii contractelor de inchiriere a pasunii comunale

HCL nr.31 privind inchirierea pasunii comunale prin atribuire directa 

HCL NR.32 privind stabilirea tarifului privind contravaloarea eliberarii avizului de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Jorăști în scopul obținerii autorizației de construire

HCL nr.33 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști judetul Galati pe anul 2020

Dispoziție convocare Consiliul Local Jorăști  în data de 28.05.2020

Anunț proiecte de hotărâre 28.05.2020

HCL nr.34 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr.35 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Jorăști, județul Galați a suprafeței de 28.325 m.p. (teren extravilan) și suprafața de 703,00 m.p. (teren intravilan) destinat concesionării, situat în T25, P367 , T3 P57 ȘI CV1 P4

HCL nr.36 privind alegerea președintelui de ședintă

Dispozitie convocare Consiliul Local Jorăști în data de 25.06.2020

Anunț proiecte de hotărâre iunie 2020

HCL nr.37 privind atribuirea în folosință gratuită a două loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform Legii 15/2003, teren situat în intravilanul Comunei Jorăști, domnului Obreja Aurel și Huțu Marian

HCL nr.38 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Podașcă Floarea în valoare de 10.000 lei , necesar pentru construirea unei locuințe

HCL nr.39 privind  transformarea unui post contractual de execuție și aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorăști

HCL nr.40 privind rectificarea bugetului local al comunei Jorăști județul Galați pe anul 2020

Proces verbal ședință 25.06.2020

Dispoziție convocare Consiliul Local în data de 30.07.2020

Anunt proiecte de hotărâre iulie 2020

HCL NR.41 privind  rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști județul Galați pe anul 2020

HCL NR.42 privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din Comuna Jorăști și satele componente

HCL NR.43 privind  revocare H.C.L. nr.39/25.06.2020 privind transformarea unui post contractual de execuție și aprobarea modificăriiorganigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorăști 

HCL NR.44 privind  aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorăști 

Proces verbal sedinta iulie 2020

Dispozitie convocare Consiliul Local în data de de 13.08.2020

Anunț proiecte hotărâre august 2020

H.C.L. nr.45 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați, pe anul 2020

Proces verbal ședință extraordinară august 2020

Dispozitie convocare Consiliul Local al Comunei Jorăști în data de 27 august 2020

Anunț proiecte hotărâre august 2020

H.C.L. nr.46 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Jorăști, județul Galați a suprafeței de 1.386,00 m.p. (teren intravilan) destint concesionării, situat în CV 61, P27, 27

H.C.L. nr.47 privind atribuirea în folosinta gratuita a doua loturi de teren pentru construirea de locuințe conform Legii 15/2003

H.C.L. nr.48 privind alegerea peședintelui de ședință

H.C.L. nr.49 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, judetul Galați, pe anul 2020