Sedinte si Hotarari CL

Hotărâri Consiliul Local Jorăști  2018

Hotărâri Consiliul Local Jorăști 2019

2020

HCL nr. 1Aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar

Hotararea nr.2 privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor

Hotararea nr.3  aprobarea concesionării directe a unor terenuri ocupate abuziv aparținând domeniului public sau privat al UAT Comuna Jorăști

Hotararea nr.4 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Jorăști;

Hotararea nr.5 privind aprobarea planului anual de actiuni și lucrări de interes local pe anul 2020

Hotararea nr.6 privind modificarea și completarea H.C.L. NR.20/30.11.2005 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale SVSU Jorăști;

HCL nr.8 privind aprobarea stabilirii salariilor funcționarilor publici și al personalului contractual pe anul 2020

HCL nr.9 privind aprobarea achiziției directe și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare si transport deseuri municipale

HCL nr.10 privind atribuirea in folosinta gratuita a doua loturi de teren pentru construirea de locuințe conform Legii 15/2003

HCL nr.11 privind modificarea si completarea HCL nr.45 din 31.10.2019

HCL nr.12 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.13 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jorăști, judetul Galati pe anul 2020

HCL nr.14 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor si a taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului  ,,Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati,,

HCL nr.15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Reabilitare străzi in lungime de aproximativ 6 km in comuna Jorăști, județul Galați,,

HCL nr.16 privind aprobarea indiatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Înfiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Jorasti, satele Zărnesti, Jorasti si Lunca,,

HCL nr.17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Realizare sistem de canalizare si statie de epurare în comuna Jorasti, sat Lunca ,,

HCL nr.18 privind aprobarea organigramei si statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jorăști, județul Galați

HCL nr.19 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice si a Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2020

HCL nr.20 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Realizare sistem de canalizare  si statie de epurare in comuna Jorăști, satele Jorăști si Zarnesti, judetul Galati,,

HCL nr.21 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.22 privind utilizarea excedentului reportat din anul precedent pentru finanțarea sectiunii de ezvoltare  a bugetului pe anul 2020

HCL nr.23 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, judetul Galati pe anul 2020

HCL nr.24 privind însusirea Raportului anual, elaborat de Primarul Comunei Jorăști, privind starea economica, sociala și de mediu a Comunei

HCL nr.25 privind aprobarea programului de măsuri de gospodarire, infrumusetare si pastrare a ordinii si curateniei in Comuna Jorasti, judetul Galati

HCL nr.26 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale cod SMIS 126924,,

HCL nr.27 privind aprobarea completarii art.36 alin.(1) din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local Jorăști, aprobat prin H.C.L. nr.6 din 26.01.2017

HCL nr.28 privind aprobarea modificarii art.(3) din H.C.L. nr.58 din 16.12.2019 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HCL nr.29 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației de avizare a lucrărilor de interventii (D.A.L.I) privind investiția ,,Reabilitare dispensar in comuna Jorăsti,,

HCL nr.30 privind aprobarea rezilierii contractelor de inchiriere a pasunii comunale

HCL nr.31 privind inchirierea pasunii comunale prin atribuire directa 

HCL NR.32 privind stabilirea tarifului privind contravaloarea eliberarii avizului de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Jorăști în scopul obținerii autorizației de construire

HCL nr.33 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști judetul Galati pe anul 2020

Dispoziție convocare Consiliul Local Jorăști  în data de 28.05.2020

Anunț proiecte de hotărâre 28.05.2020

HCL nr.34 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr.35 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Jorăști, județul Galați a suprafeței de 28.325 m.p. (teren extravilan) și suprafața de 703,00 m.p. (teren intravilan) destinat concesionării, situat în T25, P367 , T3 P57 ȘI CV1 P4

HCL nr.36 privind alegerea președintelui de ședintă

Dispozitie convocare Consiliul Local Jorăști în data de 25.06.2020

Anunț proiecte de hotărâre iunie 2020

HCL nr.37 privind atribuirea în folosință gratuită a două loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform Legii 15/2003, teren situat în intravilanul Comunei Jorăști, domnului Obreja Aurel și Huțu Marian

HCL nr.38 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Podașcă Floarea în valoare de 10.000 lei , necesar pentru construirea unei locuințe

HCL nr.39 privind  transformarea unui post contractual de execuție și aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorăști

HCL nr.40 privind rectificarea bugetului local al comunei Jorăști județul Galați pe anul 2020

Proces verbal ședință 25.06.2020

Dispoziție convocare Consiliul Local în data de 30.07.2020

Anunt proiecte de hotărâre iulie 2020

HCL NR.41 privind  rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști județul Galați pe anul 2020

HCL NR.42 privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din Comuna Jorăști și satele componente

HCL NR.43 privind  revocare H.C.L. nr.39/25.06.2020 privind transformarea unui post contractual de execuție și aprobarea modificăriiorganigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorăști 

HCL NR.44 privind  aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorăști 

Proces verbal sedinta iulie 2020

Dispozitie convocare Consiliul Local în data de de 13.08.2020

Anunț proiecte hotărâre august 2020

H.C.L. nr.45 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați, pe anul 2020

Proces verbal ședință extraordinară august 2020

Dispozitie convocare Consiliul Local al Comunei Jorăști în data de 27 august 2020

Anunț proiecte hotărâre august 2020

H.C.L. nr.46 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Jorăști, județul Galați a suprafeței de 1.386,00 m.p. (teren intravilan) destint concesionării, situat în CV 61, P27, 27

H.C.L. nr.47 privind atribuirea în folosinta gratuita a doua loturi de teren pentru construirea de locuințe conform Legii 15/2003

H.C.L. nr.48 privind alegerea peședintelui de ședință

H.C.L. nr.49 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, judetul Galați, pe anul 2020

Dispozitie convocare Consiliul Locala al Comunei Jorăști în data de 24.09.2020

Anunț proiecte de hotărâre

Hotărârea nr.50, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Jorăști județul Galați a suprafeței de  1.252,00 mp (teren intravilan sat Lunca), destinat concesionării, situat în CV2 p20/1

Hotărârea nr.51 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști județul Galați pe anul 2020

Hotărârea nr.52 privind aprobarea concesionării directe a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului public sau privat al UAT Comuna Jorăști

Dispoziție convocare Consiliul local în data de 06.11.2020

Anunț proiecte de hotărâre noiembrie

Hotărârea nr.1 privind alegerea președintelui de ședință al Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.2 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Jorăști

Hotărârea nr.3 privind alegerea viceprimarului Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.4 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați pe anul 2020

Hotărârea nr.5 privind desemnarea reprezentantului Comunei Jorăști în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Regional Apă Galați,, și acordarea unui mandat special

Hotărârea nr.6 privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul Comunei Jorăști, județul Galați;

Hotărârea nr.7 privind achiziționarea și montarea unei centrale electrice pentru Grădinița Zărnești;

Dispoziție convocare Consiliul Local în data de 13.11.2020

Anunț proiecte de hotărâre 13 noiembrie

Hotărârea nr.8 privind aprobarea achiziționării unui număr de 186 de tablete Lenovo din cadrul Telekom România Communications S.A.

Dispozitie convocare Consiliul Local în data de 02.12.2020

Anunț proiecte de hotărâre decembrie

Hotărârea nr.9 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.10 privind  aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță

Hotărârea nr.11 privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 1.368,00 m.p. situată în intravilanul Comunei Jorăști, CV61, P27,28, ocupată abuziv, aparținând domeniului privat al UAT Comuna Jorăști;

Dispozitie convocare Consiliul Local în data de 16.12.2020

Anunț proiecte de hotărâre decembrie

Hotarârea nr.12 privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.13 privind organizarea pomului de iarnă la nivelul Comunei Jorăști pentru anul 2020

Hotărârea nr.14 privind aprobarea Rețelei de școlarizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat autorizate de Comuna Jorăști, propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022

Hotărârea nr.15 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea  la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști

Hotărârea nr.16 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2021

Hotărârea nr.17 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

Hotărârea nr.18 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați pe anul 2020

Hotărârea nr.19 privind atribuirea în folosință gratuită a unui lot de teren pentru construire locuință proprietate personală pentru tineri în condițiile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr.20 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Jorăști, județul Galați a suprafeței de 2099 m.p. (teren intravilan Sat Lunca) destinat concesionării  situat în CV16 P6

Hotărârea nr.21 privind aprobarea concesionării directe  a suprafeței de 2099 m.p. situată în intravilanul Comunei Jorăști, județul Galați Sat Lunca CV16 P6 ocupată abuziv, aparținând domeniului privat  al UAT Comuna Jorăști

Hotărârea nr.22 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști pe anul 2020

2021

Dispoziție convocare consiliul local în data de 05.01.2021

Anunt proiecte hotărâre Ianuarie

Hotărârea nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local

Hotărârea nr.2 privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor de casă din execdentul anilor precedenți

Hotărârea nr.3 privind transformarea funcției de execuție de referent clasa III, grad profesional superior în referent clasa III grad profesional debutant la nivelul Compartimentului Fond funciar al Primăriei Comunei Jorăști

Hotărârea nr.4 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.5 privind rezilierea contractului de comodat nr.2216 din 17.09.2015 încheiat între UAT Jorăști și CMI dr. Darie Carmen Daniela și rezilierea unor contracte de închiriere a pășunii comunale aflate în domeniul privat al UAT Jorăști

Proces verbal ședința extraordinară 05.01.2021

Dispoziție convocare Consiliul Local în data de 28.01.2021

Anunț proiecte de hotărâre

H.C.L. nr.6 privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Jorăști

H.C.L. nr.7 privind aprobarea planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021

H.C.L. nr.8 privind aprobarea stabilirii salariilor funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primăriei și a consiliului local al Comunei Jorăști

H.C.L. nr.9 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea  la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști

H.C.L. nr.10 privind aprobarea redenumirii Compartimentului amenajare teritoriu și urbanism în Compartiment Achiziții publice

H.C.L. nr.11 privind alegerea președintelui de ședință

Anunt proiecte de hotărâre 25.02.2021

H.C.L. nr.12 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea  la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști

H.C.L. nr.13 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și  a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022

H.C.L. nr.14 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice și a Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2021

Anunț proiecte de hotărâre 25.03.2021

Hotărârea nr.15 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Jorăști, până la elaborarea și întocmirea noului PUG, dar nu mai  mult de 31 decembrie  2021

Hotărârea nr.16 privind utilizarea excedentului reportat din anul precedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2021

Hotărârea nr.17 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna februarie 2021

Hotărârea nr.18 constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Dodu Ionel -PSD și declararea  postului vacant

Hotărârea nr.19 aprobarea achiziției directe de servicii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activităților de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere cu excepția celor cu regim special, la nivelul Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.20 privind înființarea Compartimentului Cabinet demnitar și transformarea funcției contractuale de execuție vacante de Asistent Medical Comunitar în funcție contractuală de execuție de Consilier Personal al Primarului

Hotărârea nr.21 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 45,68 ha pășune și, respectiv, 61,56 ha teren arabil, suprafețe aflate în proprietatea Primăria Comunei Jorăști

Proces verbal sedință 25.03.2021

Anunț proiecte de hotărâre Aprilie 2021

Hotărârea nr.22 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jorăști pentru anul 2021

Proces verbal ședință 19.04.2021

Anunț proiecte de hotărâre  10 MAI 2021

Hotărârea nr.23 privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Comuna Jorăști pentru anul 2021

Hotărârea nr.24 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna martie 2021

Anuț proiecte de hotărâre 27 Mai 2021

Hotărârea nr.25 privind decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna aprilie 2021

Hotărârea  nr.26 privind  Însișirea Raportului anual, elaborat de Primarul Comunei Jorăști, privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.27 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Jorăști, a unor sume reprezentând contravaloarea amenzilor contravenționale ale debitorilor decedați

Hotărârea nr.28 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al Comunei Jorăști, județul Galați

Proces verbal 27.05.2021

Anunț proiecte hotărâre 24.06.2021

Hotărârea nr.29 privind decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna mai 2021

Hotărârea nr.30 privind aprobarea consumului mediu de carburanti pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Primăriei Comunei Jorăști, județul Galați

Anunț proiecte de hotărâre 29.07.2021

Hotărârea nr.31 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna iunie 2021

Hotararea nr.32 privind aprobarea reorganizării  aparatului de specialitate al primarului comunei Jorăști

Anunț proiecte de hotărâre 19.08.2021

Hotărârea nr.33 privind rectificarea bugetului local al comunei Jorăști, județul GALAȚI

Hotărârea nr.34 privind aprobarea procedurii de autorizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al Comunei Jorăști, satele Lunca, Jorăști și Zărnești

Hotărârea nr.35 privind  atribuirea în folosință gratuită a unui lot de teren pentru construire de locuință proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr.15 /2003, teren situat în intravilanul Comunei Jorăști, domnului Berescu  Mădălin

Anunț proiecte de hotărâre sedință extraordinară 09.09.2021

Hotărârea nr.36privind rectificarea bugetului local al comunei Jorăști, județul GALAȚI

Anunt proiect de hotărâre ședință ordinară 22 septembrie 2020

Hotărârea nr.37 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, în vederea realizării obiectivului de investiții Alimentare cu apă satele Lunca și Zărnești și Modernizare stație de tratare apă în sat Jorăști, Comuna Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.38 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.39 privind alegerea președintelui de sedință a Consiliului local al Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.40 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru lunile iulie-august  2021