Sedinte si Hotarari CL

Hotărâri Consiliul Local Jorăști  2018

Hotărâri Consiliul Local Jorăști 2019

2020

HCL nr. 1Aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar

Hotararea nr.2 privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor

Hotararea nr.3  aprobarea concesionării directe a unor terenuri ocupate abuziv aparținând domeniului public sau privat al UAT Comuna Jorăști

Hotararea nr.4 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Jorăști;

Hotararea nr.5 privind aprobarea planului anual de actiuni și lucrări de interes local pe anul 2020

Hotararea nr.6 privind modificarea și completarea H.C.L. NR.20/30.11.2005 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale SVSU Jorăști;

HCL nr.8 privind aprobarea stabilirii salariilor funcționarilor publici și al personalului contractual pe anul 2020

HCL nr.9 privind aprobarea achiziției directe și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare si transport deseuri municipale

HCL nr.10 privind atribuirea in folosinta gratuita a doua loturi de teren pentru construirea de locuințe conform Legii 15/2003

HCL nr.11 privind modificarea si completarea HCL nr.45 din 31.10.2019

HCL nr.12 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.13 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jorăști, judetul Galati pe anul 2020

HCL nr.14 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor si a taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului  ,,Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati,,

HCL nr.15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Reabilitare străzi in lungime de aproximativ 6 km in comuna Jorăști, județul Galați,,

HCL nr.16 privind aprobarea indiatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Înfiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Jorasti, satele Zărnesti, Jorasti si Lunca,,

HCL nr.17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Realizare sistem de canalizare si statie de epurare în comuna Jorasti, sat Lunca ,,

HCL nr.18 privind aprobarea organigramei si statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jorăști, județul Galați

HCL nr.19 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice si a Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2020

HCL nr.20 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Realizare sistem de canalizare  si statie de epurare in comuna Jorăști, satele Jorăști si Zarnesti, judetul Galati,,

HCL nr.21 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.22 privind utilizarea excedentului reportat din anul precedent pentru finanțarea sectiunii de ezvoltare  a bugetului pe anul 2020

HCL nr.23 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, judetul Galati pe anul 2020

HCL nr.24 privind însusirea Raportului anual, elaborat de Primarul Comunei Jorăști, privind starea economica, sociala și de mediu a Comunei

HCL nr.25 privind aprobarea programului de măsuri de gospodarire, infrumusetare si pastrare a ordinii si curateniei in Comuna Jorasti, judetul Galati

HCL nr.26 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale cod SMIS 126924,,

HCL nr.27 privind aprobarea completarii art.36 alin.(1) din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local Jorăști, aprobat prin H.C.L. nr.6 din 26.01.2017

HCL nr.28 privind aprobarea modificarii art.(3) din H.C.L. nr.58 din 16.12.2019 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HCL nr.29 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației de avizare a lucrărilor de interventii (D.A.L.I) privind investiția ,,Reabilitare dispensar in comuna Jorăsti,,

HCL nr.30 privind aprobarea rezilierii contractelor de inchiriere a pasunii comunale

HCL nr.31 privind inchirierea pasunii comunale prin atribuire directa 

HCL NR.32 privind stabilirea tarifului privind contravaloarea eliberarii avizului de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Jorăști în scopul obținerii autorizației de construire

HCL nr.33 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști judetul Galati pe anul 2020

Dispoziție convocare Consiliul Local Jorăști  în data de 28.05.2020

Anunț proiecte de hotărâre 28.05.2020

HCL nr.34 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr.35 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Jorăști, județul Galați a suprafeței de 28.325 m.p. (teren extravilan) și suprafața de 703,00 m.p. (teren intravilan) destinat concesionării, situat în T25, P367 , T3 P57 ȘI CV1 P4

HCL nr.36 privind alegerea președintelui de ședintă

Dispozitie convocare Consiliul Local Jorăști în data de 25.06.2020

Anunț proiecte de hotărâre iunie 2020

HCL nr.37 privind atribuirea în folosință gratuită a două loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform Legii 15/2003, teren situat în intravilanul Comunei Jorăști, domnului Obreja Aurel și Huțu Marian

HCL nr.38 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Podașcă Floarea în valoare de 10.000 lei , necesar pentru construirea unei locuințe

HCL nr.39 privind  transformarea unui post contractual de execuție și aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorăști

HCL nr.40 privind rectificarea bugetului local al comunei Jorăști județul Galați pe anul 2020

Proces verbal ședință 25.06.2020

Dispoziție convocare Consiliul Local în data de 30.07.2020

Anunt proiecte de hotărâre iulie 2020

HCL NR.41 privind  rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști județul Galați pe anul 2020

HCL NR.42 privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din Comuna Jorăști și satele componente

HCL NR.43 privind  revocare H.C.L. nr.39/25.06.2020 privind transformarea unui post contractual de execuție și aprobarea modificăriiorganigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorăști 

HCL NR.44 privind  aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorăști 

Proces verbal sedinta iulie 2020

Dispozitie convocare Consiliul Local în data de de 13.08.2020

Anunț proiecte hotărâre august 2020

H.C.L. nr.45 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați, pe anul 2020

Proces verbal ședință extraordinară august 2020

Dispozitie convocare Consiliul Local al Comunei Jorăști în data de 27 august 2020

Anunț proiecte hotărâre august 2020

H.C.L. nr.46 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Jorăști, județul Galați a suprafeței de 1.386,00 m.p. (teren intravilan) destint concesionării, situat în CV 61, P27, 27

H.C.L. nr.47 privind atribuirea în folosinta gratuita a doua loturi de teren pentru construirea de locuințe conform Legii 15/2003

H.C.L. nr.48 privind alegerea peședintelui de ședință

H.C.L. nr.49 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, judetul Galați, pe anul 2020

Dispozitie convocare Consiliul Locala al Comunei Jorăști în data de 24.09.2020

Anunț proiecte de hotărâre

Hotărârea nr.50, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Jorăști județul Galați a suprafeței de  1.252,00 mp (teren intravilan sat Lunca), destinat concesionării, situat în CV2 p20/1

Hotărârea nr.51 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști județul Galați pe anul 2020

Hotărârea nr.52 privind aprobarea concesionării directe a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului public sau privat al UAT Comuna Jorăști

Dispoziție convocare Consiliul local în data de 06.11.2020

Anunț proiecte de hotărâre noiembrie

Hotărârea nr.1 privind alegerea președintelui de ședință al Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.2 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Jorăști

Hotărârea nr.3 privind alegerea viceprimarului Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.4 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați pe anul 2020

Hotărârea nr.5 privind desemnarea reprezentantului Comunei Jorăști în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Regional Apă Galați,, și acordarea unui mandat special

Hotărârea nr.6 privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul Comunei Jorăști, județul Galați;

Hotărârea nr.7 privind achiziționarea și montarea unei centrale electrice pentru Grădinița Zărnești;

Dispoziție convocare Consiliul Local în data de 13.11.2020

Anunț proiecte de hotărâre 13 noiembrie

Hotărârea nr.8 privind aprobarea achiziționării unui număr de 186 de tablete Lenovo din cadrul Telekom România Communications S.A.

Dispozitie convocare Consiliul Local în data de 02.12.2020

Anunț proiecte de hotărâre decembrie

Hotărârea nr.9 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.10 privind  aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță

Hotărârea nr.11 privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 1.368,00 m.p. situată în intravilanul Comunei Jorăști, CV61, P27,28, ocupată abuziv, aparținând domeniului privat al UAT Comuna Jorăști;

Dispozitie convocare Consiliul Local în data de 16.12.2020

Anunț proiecte de hotărâre decembrie

Hotarârea nr.12 privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.13 privind organizarea pomului de iarnă la nivelul Comunei Jorăști pentru anul 2020

Hotărârea nr.14 privind aprobarea Rețelei de școlarizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat autorizate de Comuna Jorăști, propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022

Hotărârea nr.15 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea  la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști

Hotărârea nr.16 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2021

Hotărârea nr.17 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

Hotărârea nr.18 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați pe anul 2020

Hotărârea nr.19 privind atribuirea în folosință gratuită a unui lot de teren pentru construire locuință proprietate personală pentru tineri în condițiile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr.20 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Jorăști, județul Galați a suprafeței de 2099 m.p. (teren intravilan Sat Lunca) destinat concesionării  situat în CV16 P6

Hotărârea nr.21 privind aprobarea concesionării directe  a suprafeței de 2099 m.p. situată în intravilanul Comunei Jorăști, județul Galați Sat Lunca CV16 P6 ocupată abuziv, aparținând domeniului privat  al UAT Comuna Jorăști

Hotărârea nr.22 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști pe anul 2020

2021

Dispoziție convocare consiliul local în data de 05.01.2021

Anunt proiecte hotărâre Ianuarie

Hotărârea nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local

Hotărârea nr.2 privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor de casă din execdentul anilor precedenți

Hotărârea nr.3 privind transformarea funcției de execuție de referent clasa III, grad profesional superior în referent clasa III grad profesional debutant la nivelul Compartimentului Fond funciar al Primăriei Comunei Jorăști

Hotărârea nr.4 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.5 privind rezilierea contractului de comodat nr.2216 din 17.09.2015 încheiat între UAT Jorăști și CMI dr. Darie Carmen Daniela și rezilierea unor contracte de închiriere a pășunii comunale aflate în domeniul privat al UAT Jorăști

Proces verbal ședința extraordinară 05.01.2021

Dispoziție convocare Consiliul Local în data de 28.01.2021

Anunț proiecte de hotărâre

H.C.L. nr.6 privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Jorăști

H.C.L. nr.7 privind aprobarea planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021

H.C.L. nr.8 privind aprobarea stabilirii salariilor funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primăriei și a consiliului local al Comunei Jorăști

H.C.L. nr.9 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea  la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști

H.C.L. nr.10 privind aprobarea redenumirii Compartimentului amenajare teritoriu și urbanism în Compartiment Achiziții publice

H.C.L. nr.11 privind alegerea președintelui de ședință

Anunt proiecte de hotărâre 25.02.2021

H.C.L. nr.12 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea  la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști

H.C.L. nr.13 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și  a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022

H.C.L. nr.14 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice și a Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2021

Anunț proiecte de hotărâre 25.03.2021

Hotărârea nr.15 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Jorăști, până la elaborarea și întocmirea noului PUG, dar nu mai  mult de 31 decembrie  2021

Hotărârea nr.16 privind utilizarea excedentului reportat din anul precedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2021

Hotărârea nr.17 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna februarie 2021

Hotărârea nr.18 constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Dodu Ionel -PSD și declararea  postului vacant

Hotărârea nr.19 aprobarea achiziției directe de servicii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activităților de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere cu excepția celor cu regim special, la nivelul Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.20 privind înființarea Compartimentului Cabinet demnitar și transformarea funcției contractuale de execuție vacante de Asistent Medical Comunitar în funcție contractuală de execuție de Consilier Personal al Primarului

Hotărârea nr.21 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 45,68 ha pășune și, respectiv, 61,56 ha teren arabil, suprafețe aflate în proprietatea Primăria Comunei Jorăști

Proces verbal sedință 25.03.2021

Anunț proiecte de hotărâre Aprilie 2021

Hotărârea nr.22 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jorăști pentru anul 2021

Proces verbal ședință 19.04.2021

Anunț proiecte de hotărâre  10 MAI 2021

Hotărârea nr.23 privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Comuna Jorăști pentru anul 2021

Hotărârea nr.24 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna martie 2021

Anuț proiecte de hotărâre 27 Mai 2021

Hotărârea nr.25 privind decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna aprilie 2021

Hotărârea  nr.26 privind  Însișirea Raportului anual, elaborat de Primarul Comunei Jorăști, privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.27 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Jorăști, a unor sume reprezentând contravaloarea amenzilor contravenționale ale debitorilor decedați

Hotărârea nr.28 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al Comunei Jorăști, județul Galați

Proces verbal 27.05.2021

Anunț proiecte hotărâre 24.06.2021

Hotărârea nr.29 privind decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna mai 2021

Hotărârea nr.30 privind aprobarea consumului mediu de carburanti pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Primăriei Comunei Jorăști, județul Galați

Anunț proiecte de hotărâre 29.07.2021

Hotărârea nr.31 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna iunie 2021

Hotararea nr.32 privind aprobarea reorganizării  aparatului de specialitate al primarului comunei Jorăști

Anunț proiecte de hotărâre 19.08.2021

Hotărârea nr.33 privind rectificarea bugetului local al comunei Jorăști, județul GALAȚI

Hotărârea nr.34 privind aprobarea procedurii de autorizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al Comunei Jorăști, satele Lunca, Jorăști și Zărnești

Hotărârea nr.35 privind  atribuirea în folosință gratuită a unui lot de teren pentru construire de locuință proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr.15 /2003, teren situat în intravilanul Comunei Jorăști, domnului Berescu  Mădălin

Anunț proiecte de hotărâre sedință extraordinară 09.09.2021

Hotărârea nr.36privind rectificarea bugetului local al comunei Jorăști, județul GALAȚI

Anunt proiect de hotărâre ședință ordinară 22 septembrie 2020

Hotărârea nr.37 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, în vederea realizării obiectivului de investiții Alimentare cu apă satele Lunca și Zărnești și Modernizare stație de tratare apă în sat Jorăști, Comuna Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.38 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.39 privind alegerea președintelui de sedință a Consiliului local al Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.40 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru lunile iulie-august  2021

Dispozitie convocare Consiliu local Jorăști în data de 21.10.2021

Anunț proiecte de hotarare 21.10.2021

Hotărârea nr.41 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare străzi în lungime de aproximativ 6,0 km în Comuna Jorăști, județul Galați” pentru finanțarea acestuia  în cadrul Programului  Național de Investiții Anghel Saligny

Hotărârea nr.42 privind  aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna septembrie 2021

Hotărârea nr.43 privind actualizarea organigramei și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorăști

Hotărârea nr.44 privind actualizarea statutului Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.45 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jorăști

Hotărârea nr.46 privind modalitatea de completare, întocmire și ținerea la zi a registrului agricol pentru anii 2020-2024

Hotărârea nr.47 privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Jorăști

Dispozitie convocare Consiliu local Jorăști în data de 18.11.2021

Anunț proiecte de hotarare 18.11.2021

Hotărârea nr.48 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale nr.1 Jorăști a unor imobile proprietatea publică a Primăriei Comunei Jorăști

Hotărârea nr.49 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna octombrie 2021

Hotărârea nr.50 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați pe anul 2021

Hotărârea nr.51 privind suplimentarea lucrărilor și actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare dispensar în Comuna Jorăști, județul Galați”

Dispozitie convocare consiliul local Jorăști în data de 16.12.2021

Anunț proiecte de hotărâre 16.12.2021

Hotărârea nr.52 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.53 privind organizarea pomului de iarnă la nivelul Comunei Jorăști, pentru anul 2021

Hotărârea nr.54 privind probarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna noiembrie  2021

Hotărârea nr.55 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2022

Hotărârea nr.56 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Hotărârea nr.57 privind închirierea casei situată în Sat Jorăști în suprafața de 56 mp și teren aferent (curte) în suprafața de 1000 mp domnului Bucă Mihăiță și doamnei Bucă Georgeta

Hotărârea nr.58 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr.59 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Jorăști, județul Galați pentru perioada 2021-2027

Dispozitie convocare Consiliu local Jorăști în data de 22.12.2021

Anunț proiecte de hotarare 22.12.2021

Hotărârea nr.60 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați

#2022

Anunț proiecte de hotărâre 04.01.2022

Hotărârea nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local

Hotărârea nr.2 privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor de casă din excedentul anilor precedenți

Hotărârea nr.3 privind aprobarea Rețelei de școlarizare a unităților de învățământ  preuniversitar de stat autorizate de Comuna Jorăști, propuse să funcționeze în anul școlar 2022-2023

Anunț proiecte de hotărâre 27.01.2022

Hotărârea nr.4 privind aprobarea planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social și persoanele care urmează să efectueze acțiuni și lucrări de interes local conform Legii nr.416/2011

Hotărârea nr.5 privind aprobarea planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022 la nivelul UAT Jorăști

Hotărârea nr.6 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară  activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna decembrie 2021

Anunț proiecte de hotărâre 16.02.2022

Hotărârea nr.7 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați pentru anul 2022

Hotărârea nr.8 privind utilizarea excedentului din anii precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2022

Hotărârea nr.9 privind rezilierea unui număr de 4 contracte de închiriere a terenului arabil și a pășunii comunale aflate în domeniul privat al Comunei Jorăști, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale

Anunț proiecte de hotărâre 28.02.2022

Hotărârea nr.10 privind:rectificarea  bugetului local al Comunei Jorăști, Județul  GALAŢI pe anul 2022

Hotărârea nr.11 privind: aprobarea Regulamentului local de funcționare a prestatorului de servicii care desfășoară activități de salubrizare pe baza normelor cadru prevăzute de lege, la nivelul Comunei Jorăști, județul Galați și a Caietului de sarcini

Hotărârea nr.12 privind: aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna ianuarie 2022

Hotărârea nr.13 privind:desemnarea unui reprezentant al consiliului local și un membru supleant în vederea constituirii Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea  funcțiilor de  director și director adjunct în Școala Gimnazială nr.1 Jorăști

Anunț proiecte de hotărâre 31.03.2022

Hotărârea nr.14 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna februarie 2022

Hotărârea nr.15 privind aprobarea achiziției directe de servicii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activităților de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere cu excepția celor cu regim special, la nivelul Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.16 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei JORĂȘTI, judeţul Galaţi

Proces verbal nr. 1098 din 31.03.2022

Anunț proiecte de hotărâre 14.04.2022

Hotărârea nr.17 privind aprobarea parteneriatului pentru proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE BĂLĂBĂNEȘTI, BĂLĂȘEȘTI, DRĂGUȘENI,  JORĂȘTI, RĂDEȘTI, SMULȚI ȘI VÂRLEZI, JUDEȚUL GALAȚI”

Hotărârea nr.18 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE BĂLĂBĂNEȘTI, BĂLĂȘEȘTI, DRĂGUȘENI,  JORĂȘTI, RĂDEȘTI, SMULȚI ȘI VÂRLEZI, JUDEȚUL GALAȚI” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”

Proces verbal nr.1362 din 14.04.2022

Anunț proiecte de hotărâre 20.04.2022

Hotărârea nr.19 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială  nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna martie 2022;

Hotărârea nr.20 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați pe anul 2022;

Hotărârea nr.21 privind utilizarea excedentului reportat din anii precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2022 ;

Anunț proiecte de hotărâre 10.05.2022

Hotărârea nr.22 privind aprobarea închirierii unui contract de comodat privind  Dispensarul uman din Comuna Jorăști între Primăria Comunei Jorăști și Cabinetul Medical Individual Doctor Popa Virgiliu  

Hotărârea nr.23 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023,pentru anul școlar 2022-2023

Anunt proiecte de hotărâre 26.05.2022

Hotărârea nr.24 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna aprilie ,2022

Hotărârea nr.25 privind rectificarea  bugetului local al Comunei Jorăști, Județul  GALAŢI pe anul 2022

Proces verbal nr. 1972 din 26.05.2022

Hotărârea nr.26 privind rectificarea  bugetului local al Comunei Jorăști, Județul  GALAŢI pe anul 2022

Hotărârea nr.27 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna mai, 2022

Hotărârea nr.28 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei JORĂȘTI, judeţul Galaţi

Hotărârea nr.29 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Jorăști numărul 21/25 Martie 2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 45,68 ha pășune și, respectiv,  61,56 ha teren arabil, suprafețe  aflate în proprietatea Primăriei Comunei Jorăști

Anunț proiecte de hotărâre iulie 2022

Hotărârea  nr.30 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați

Hotărârea nr.31 privind aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de operare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT JORĂȘTI în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați

Hotărârea nr.32 privind rectificarea  bugetului local al Comunei Jorăști, Județul  GALAŢI pe anul 2022

Hotărârea nr.33 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna iunie 2022

Hotărârea nr.34 privind modificarea taxei privind închirierea buldoexcavatorului și a tractorului  aflate în dotarea UAT Comuna Jorăști , județul Galați

Hotărârea nr.35 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Jorăști nr.22 din 10 Mai 2022 ,,aprobarea închirierii unui contract de comodat privind  Dispensarul uman din Comuna Jorăști între Primăria Comunei Jorăști și Cabinetul Medical Individual Doctor Popa Virgiliu”

Anunț proiecte de hotărâre August 2022

Hotărârea nr.37 privind aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT JUDEȚUL GALAȚI în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați 

Hotărârea nr.38 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna iulie 2022

Hotărârea nr.39 privind rectificarea  bugetului local al Comunei Jorăști, Județul  GALAŢI pe anul 2022

Hotărârea nr.40 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local și un membru supleant în vederea constituirii Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea  funcțiilor de  director și director adjunct în Școala Gimnazială nr.1 Jorăști

Hotărârea nr.41 privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferentă anului 2022, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ ECOSERV Galaţi”

Hotărârea nr.42 privind atribuirea în folosință gratuită a unui lot de teren pentru construire de locuință proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 din 2003, teren situat în intravilanul Comunei Jorăști, domnului NECULA DORU DANIEL

Anunt proiecte de hotărâre 8 septembrie 2022

Hotărârea nr. 43 rectificarea  bugetului local al Comunei Jorăști, Județul  GALAŢI pe anul 2022

Proces verbal ședință extraordinară 08.09.2022

Anunt proiecte de hotărâre 27 septembrie 2022

Hotărârea nr.44 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna august 2022 

Hotărârea nr.45 privind rectificarea  bugetului local al Comunei Jorăști, Județul  GALAŢI pe anul 2022 

Hotărârea nr.46 privind: aprobarea închirierii spațiului destinat cabinetului stomatologic din cadrul Dispensarului uman situat în Sat Jorăști, Comuna Jorăști, județul Galați, domnului doctor Hîrleșteanu Iulian

Proces verbal sedinta ordinara 27.09.2022

Anunț proiecte de hotărâre 13.10.2022

Hotărârea nr.47 privind aprobarea participării în cadrul proiectului “Sistem de supraveghere video în comuna Jorăști, județul Galați”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Redresare și Rezilieță

Proces verbal sedinta extraodinară 13.10.2022

Anunț proiecte de hotărâre 25.10.2022

Hotărârea nr.48 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna septembrie 2022

Hotărârea nr. 49 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei JORĂȘTI, judeţul Galaţi

Hotărârea nr.50 privind aprobarea închirierii a două spații de lucru domnișoarei Marcu Florentina Simona respectiv,  domnișoarei Dodu Alina Carmen în incinta Dispensarului uman situat în Sat Jorăști, Comuna Jorăști, județul Galați

Proces verbal sedință ordinară 25.10.2022

Anunț proiecte de hotărâre 04.11.2022

Hotărârea nr.51 privind rectificarea  bugetului local al Comunei Jorăști, Județul  GALAŢI pe anul 2022 

Proces verbal sedință extraordinară 04.11.2022

Hotărârea nr.52 privind aprobarea închirierii unui spațiu de lucru Dr. Lovin Mihăiță în incinta Dispensarului uman situat în Sat Jorăști, Comuna Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.53 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna septembrie 2022

Hotărârea nr.54 privind aprobarea încheierii unui Act adițional între UAT Comuna Jorăști și Societatea Comercială TOP RECYCLE FOR ALL 85 SRL, aferent Contractului de achiziție servicii nr.1103 din 31.03.2022

Hotărârea nr.55 privind aprobarea menținerii Comunei Jorăști, județul Galați la parteneriatul ,,Asociația GAL Covurlui

Hotărârea nr.56 privind validarea mandatului de Consilier local al domnului Olteanu Gelu în cadrul Consiliului Local al Comunei Jorăști, județul Galați

Hotârârea nr.57 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați, pe anul 2022

Hotârârea nr.58 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna noiembrie 2022

Hotârârea nr.59 privind organizarea pomului de iarnă la nivelul Comunei Jorăști pentru anul 2022

       2023

Dispoziția nr.1 din 03.01.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști

Anunț proiecte de hotărâre propuse spre aprobare în ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Jorăști, județul Galați din data de 05.01.2023

Hotărârea nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului  local

Hotărârea nr.2 privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor de casa din excedentul anilor precedenti

Dispoziția nr.6 din 16.01.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști în ședința ordinară din data de 26.01.2023

Anunț proiecte de hotarâre propuse spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Jorăști, județul Galați din data de 26.01.2023

Hotărârea nr.3 privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primăriei comunei Jorăști, județul Galați, începând cu 01.01.2023

Hotărârea nr.4 privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strazi in lungime de aprox. 6,0 km în comuna Jorăști, județul Galați”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr.5 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna decembrie 2022 

Hotărârea nr.6 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.7 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei JORĂȘTI, judeţul Galaţi 

Hotărârea nr.8 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Jorăști, judeţul Galați pentru anul 2023 

Hotărârea nr.9 privind aprobarea planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023,a listei cuprizând beneficiarii de ajutor social precum și persoanele care urmeaza să  efectueze acțiuni și lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001 

Hotărârea nr.10 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Jorăști, județul Galați, către Operatorul Regional ,,Apă Canal SA Galați”, aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă, precum și a listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă

Hotărârea nr.11 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2023-2027

Hotărârea nr.12 privind preluarea bunurilor care aparțin  U.A.T. Comuna Jorăști de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Jorăști, județul Galați, în vederea delegării gestiunii acestora către Operatorul Regional ,,Apă Canal S.A. Galați”

Proces verbal 26.01.2023

Dispoziția nr.16 din 30.01.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști în ședința extraordinară din data de 02.02.2023

Anunț proiecte de hotărâre propuse spre aprobare în ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Jorăști, județul Galați din data de 02.02.2023

Hotărârea nr.13 privind aprobarea bugetului local al U.A.T. Comuna Jorăști, județul Galați pentru anul 2023

Hotărârea nr.14 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jorăști, județul Galați, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituțională în cadrul proiectului  ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS , cod MySmis 130963 

Proces verbal 02.02.2023

Dispoziția nr.45 din 13.02.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști în ședința extraordinară din data de 16.02.2023

Anunț proiecte de hotărâre propuse spre aprobare în ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Jorăști, județul Galați din data de 16.02.2023

Hotărârea nr.15 privind modificarea unor imobile din intravilanul Comunei Jorăști, satele Lunca, Jorăști și Zărnești în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și carte funciară, conform măsurătorilor efectuate

Hotărârea nr.16 privind participarea Comunei Jorăști, județul Galați cu capital social în cuantum de 2.500 lei la capitalul social al operatorului regional S.C. APĂ CANAL S.A. Galați

Hotărârea nr.17 privind implementarea proiectului ,,Îmbunătățirea și dotarea serviciului public de gospodărie comunală a Comunei Jorăști prin achiziția unei autoutilitare”

Hotărârea nr.18 privind aprobarea memorului justificativ și a indicatorilor tehnico – economici proiectului “Îmbunătățirea și dotarea serviciului public de gospodărie comunală a Comunei Jorăști prin achiziția unei autoutilitare”

Hotărârea nr.19 privind utilizarea excedentului reportat din anii precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2023

Proces Verbal 16.02.2023

Dispoziția nr.48 din 16.02.2023 privind  convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști în ședința ordinară din data de 23.02.2023

Anunț proiecte de hotărâre propuse spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Jorăști, județul Galați din data de 23.02.2023

Hotărârea nr.20 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice și a Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2023

Hotărârea nr.21 privind rezilierea Contractului de închiriere pajiști aflate în domeniul privat al UAT Jorăști, nr.1795/12.05.2022 ca urmarea a nerespectării clauzelor contractuale

Hotărârea nr.22 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna ianuarie 2023 

Hotărârea nr.23 privind actualizarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Jorăști, județul Galați 

Hotărârea nr.24 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați, pe anul 2023

Proces verbal 23.02.2023

Dispoziția nr.67 din 13.03.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști în ședința extraordinară din data de 16.03.2023

Anunț proiecte de hotărâre ședință extraordinară 16.03.2023

Hotărârea nr.25 privind încetarea activității Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Jorăști, județul Galați, înființat în subordinea Consiliului Local Jorăști

Hotărârea nr.26 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați, pe anul 2023 

Hotărârea nr.27 privind aprobarea achiziției directe de servicii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activităților de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere cu excepția celor cu regim special, la nivelul Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.28 privind aprobarea contractului de delegarea gestiunii serviciilor de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale, la nivelul Comunei Jorăști, județul Galați

Proces verbal 16.03.2023

Dispoziția nr.74 din 17.03.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști în ședința ordinară din data de 23.03.2023

Anunț proiecte de hotărâre ședință ordinară 23.03.2023

Hotărârea nr.29 privind aprobarea  proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Jorăști, județul Galați”, finanțat prin – Programul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul VI. Politici pentru noua Generație Componenta C15: Educație

Hotărârea nr.30 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna februarie 2023

Hotărârea nr.31 privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strazi in lungime de aprox. 6,0 km în comuna Jorasti, judetul Galati”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Proces verbal 23.03.2023

Dispoziția nr.75 din 24.03.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști în ședința extraordinară din data de 27.03.2023

Anunț proiecte de hotărâre sedință extraordinară 27.03.2023

Hotărârea nr.32 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Jorăști, județul Galați

Proces verbal 27.03.2023

Dispoziția nr.92 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști în ședința extraordinară din data de 31.03.2023

Anunț proiecte de hotărâre ședință extraordinară 31.03.2023

Hotărârea nr.33 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorăști, județul Galați pe anul 2023

Proces verbal 31.03.2023

Hotărârea nr.34 privind rectificarea  bugetului local al Comunei Jorăști, Județul  GALAŢI pe anul 2023

Hotărârea nr.35 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna martie 2023

Hotărârea nr.36 privind aprobarea  participării Comunei Jorăști, județul Galați la Parteneriatul LEADER cu denumirea ,,Covurlui”

Hotărârea nr.37 privind aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiții ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA JORĂȘTI, JUDEȚUL GALATI”

Hotărârea nr.38 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei JORĂȘTI, judeţul Galaţi

Hotărârea nr.39 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jorăști, începând cu data de 01.05.2023

Dispoziția nr.129 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști în ședința ordinară din data de 25.05.2023

Anunț privind proiectele de hotărâre propuse spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Jorăști, județul Galați din data de 25.05.2023

Hotărârea nr.40 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna Aprilie 2023

Hotărârea nr.41 privind aprobarea plății cotizației aferentă anului 2023, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Regional Apă Galaţi”

Hotărârea nr.42 privind actualizarea organigramei și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jorăști, județul Galați

Hotărârea nr.43 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării programelor sportive din fonduri publice în perioada 2023-2024  Asociației Sportive  ,,Avântul Jorăști” 

Regulament Asociația Sportivă Avântul Jorăști

Proces verbal 25.05.2023

Dispoziția nr.144 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști în ședința ordinară din data de 22.06.2023

Anunț proiecte de hotărâre propuse spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Jorăști, județul Galați din data de 22.06.2023

Hotărârea nr.44 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru luna Mai 2023

Hotărârea nr.45 privind rectificarea  bugetului local al Comunei Jorăști, Județul  GALAŢI pe anul 2023

Proces verbal 22.06.2023

Dispozitia nr.151 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști în ședința extraordinară din data de 28.06.2023

Anunț proiecte de hotărâre 28.06.2023

Hotărârea nr.46 privind aprobarea  documentației cadastrale de actualizare a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.100387, aparținând domeniului public al Comunei Jorăști, județul Galați

Proces verbal 28.06.2023

Dispoziția nr.168 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jorăști în ședința ordinară din data de 27.07.2023

Hotărârea nr.47 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială nr.1 Jorăști din Comuna Jorăști pentru lunile Iunie-iulie 2023

Hotărârea nr.48 privind rectificarea  bugetului local al Comunei Jorăști, Județul  GALAŢI pe anul 2023

Hotărârea nr.49 privind însușirea Raportului anual, elaborat de primarul Comunei Jorăști privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Jorăști, județul Galați pe anul 2022

Hotărârea nr.50 privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire, îmfrumusețarea și păstrarea ordinii și  curățeniei, în Comuna Jorăști, Județul Galați pentru anul 2023

Hotărârea nr.51 privind  actualizarea componenței Consiliului de administrație a Asociației Sportive  ,,Avântul Jorăști”

Hotărârea nr.52 privind aprobarea achiziției directe de servicii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activităților de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere cu excepția celor cu regim special, la nivelul Comunei Jorăști, județul Galați